ความเป็นมาของพิโกไฟแนนซ์

Uncategorized

กระทรวงการคลังได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนรายย่อย โดยจะเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่ประชาชนไปในตัวด้วย จึงได้มีการอนุญาตให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยประเภทใหม่ ได้แก่ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด อาทิเช่น พิโกไฟแนนซ์ กรุงเทพ พิโกไฟแนนซ์ นนทบุรี พิโกไฟแนนซ์ สมุทรสาคร เป็นต้น ซึ่งผู้ดำเนินการพิโกไฟแนนซ์ทั้งหมดนี้ สามารถเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการใดๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี และจะมีทรัพย์สินมาค้ำประกันหรือไม่ก็ได้  พิโกไฟแนนซ์ ความสำเร็จแห่งภาครัฐฯ  เนื่องจากเพียงไม่กี่ปีที่ พิโกไฟแนนซ์ ก่อกำเนิดขึ้น มีผู้สนใจมาขอจดทะเบียนเป็น พิโกไฟแนนซ์ มากมาย เช่น พิโกไฟแนนซ์ กรุงเทพ ตั้งแต่วันแรกที่ประกาศ จนถึงวันนี้ มีผู้ประกอบการ พิโกไฟแนนซ์ แล้ว 27 แห่ง ส่วนที่จังหวัดนนทบุรี มีผู้ประกอบการ พิโกไฟแนนซ์ นนทบุรี 2 ราย และ พิโกไฟแนนซ์ สมุทรสาคร 5 แห่ง เป็นต้น คุณสมบัติของผู้ต้องการทำธุรกิจให้บริการสินเชื่อ พิโกไฟแนนซ์ เป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่ต่ำกว่า

Loaning money online

Uncategorized

Eасh оnе of us hаѕ bееn uѕіng thе Intеrnеt for a lоng tіmе. Intеrnеt іѕ a store of unlіmіtеd information on any ѕubjесt. You juѕt nееd tо brоwѕе through vаrіоuѕ wеbѕіtеѕ available аnd can gеt any information you wаnt. But do уоu knоw уоu can gеt a loan оnlіnе tоо. Yеѕ, I аm talking аbоut